Arama Yapın

KVKK Aydınlatma Metni

BAYKON KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
 
07.04.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle kısaca “KVKK” ve/veya “Kanun” olarak anılacaktır.) uyarınca; Baykon Endüstriyel Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle kısaca “Baykon” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermekteyiz.

Amacımız; Baykon tarafından hukuka uygun bir şekilde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında kişisel verileri Baykon tarafından işlenen müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, şirket hissedarlarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve yetkilileri ve üçüncü kişileri bilgilendirmektir.

Bu özen ve hassasiyet doğrultusunda Baykon olarak müşterilerimize, tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza iletmiş olduğunuz tüm kişisel verileri ve Baykon ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri Kanun’a uygun olarak, aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte ve muhafaza etmekteyiz. Bu kapsamda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde kullanmakta, bu verileri işleme amacının gerektirdiği ölçüde personelimiz ve ilgili iş ortaklarımız ve personelinin erişimine açmaktayız.


1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ
 
KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Baykon tarafından işbu aydınlatma metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


2. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
 
Toplanan kişisel verileriniz;

•   Baykon tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
•   Baykon insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini;
•   Şirketlerimiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması;
•   Baykon ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

Ayrıca; binamız içerindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, otopark, kat koridorları hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Bina girişlerinde kamera izleme faaliyetlerine yönelik izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır. Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenecektir:

•    Fiziksel Mekân Güvenliğinin ve denetiminin sağlanması.
•    Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi.
•    Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin temini.
•    Talep/Şikayetlerin takibi.
•    Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması.


3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
 
Toplanan kişisel verileriniz;

•    Baykon tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
•    Baykon insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini;
•    Şirketlerimiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;
•    Baykon ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; yurt içi ve yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı iştiraklerimiz ile ortaklarımızla, sözleşmeli iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, gerekmesi halinde hizmet alınan üçüncü kişilerle iş süreçlerinin devamı için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlarla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ticari faaliyetlerimizi yürütmek
•    Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ile adli makamlar veya kolluk kuvvetlerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.


4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
 
Kişisel verileriniz Baykon tarafından internet sitesi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda yürütülen yöntemlerle; bu kanallar kullanılarak yürütülen ticari hizmet ve ticari faaliyetler uygulanan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması halinde, bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu aydınlatma metninin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Baykon talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Baykon tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Veri sorumlusu olarak yaptığımız inceleme sonucunda talebiniz kabul edilir veya gerekçesi açıklanmak sureti ile reddedilir. Cevap tarafınıza yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletmeniz gerekmektedir.

Baykon çalışanları, iş ortakları ve ilgili diğer üçüncü kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre saklama yükümlülüğü olacağından, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talep Baykon tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilecektir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ispat edici gerekli bilgi ve belgeler ve Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi “Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Organik Caddesi No:31 Tuzla/İSTANBUL adresine ya da [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.


6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ
 
Baykon.com internet sitesi üzerinde işlenen verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusu Baykon Endüstriyel Kontrol Sistemleri San.ve Tic. A.Ş.'dir. Baykon, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf bulunduğu uluslararası sözleşmeler ile KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemektedir.

Baykon.com internet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre değişiklik gösterebilmekle beraber, aşağıda yer alan verileriniz elektronik ortam üzerinden beyanınız doğrultusunda ya da bilginiz dâhilinde toplanabilecektir.

Bize üye ol sekmesinden iletişim kurmanız durumunda; bize sunduğunuz isim bilgisi, e-posta adresi, telefon ve diğer iletişim içerikleri, iletişim formu için bize sunduğunuz isim bilginiz, telefon, mesaj kısmınız e-posta adresiniz, teklif al sekmesinden bize sunduğunuz isim bilginiz, telefon, mesaj kısmınız, e-posta adresiniz, ürün kayıt girişinden e-posta adresiniz, tüm anket formlarında bulunan isim bilgisi, e-posta adresi, iletişim, mesaj ve form içeriği;

Kanuni gereklilik sebebiyle; baykon.com adresine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; baykon.com sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı toplanan kişisel verileriniz, KVKK'da öngörüldüğü üzere;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
Doğru ve gerektiğinde güncel,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.


Baykon Endüstriyel Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

All right reserved - 2024 Baykon.com

E-Posta
Linkedin
Youtube