KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

BAYKON  
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
AYDINLATMA METNİ

07.04.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”, “Kanun”) uyarınca ; Baykon Endüstriyel Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. (“bundan böyle Baykon olarak anılacaktır”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermekteyiz.

Amacımız; Baykon tarafından hukuka uygun bir şekilde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında kişisel verileri Baykon tarafından işlenen müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, şirket hissedarlarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve yetkilileri ve üçüncü kişileri bilgilendirmektir.

Bu özen ve hassasiyet doğrultusunda Baykon olarak müşterilerimize, tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza iletmiş olduğunuz tüm kişisel verileri ve Baykon ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri Kanun’a uygun olarak, aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte ve muhafaza etmekteyiz. Bu kapsamda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde kullanmakta, bu verileri işleme amacının gerektirdiği ölçüde personelimiz ve ilgili iş ortaklarımız ve personelinin erişimine açmaktayız.

1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Baykon tarafından işbu aydınlatma metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz;

•    Baykon tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
•    Baykon insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini;
•    Şirketlerimiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması;
•    Baykon ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz;

•    Baykon tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
•    Baykon insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini;
•    Şirketlerimiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;
•    Baykon ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; yurt içi ve yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı iştiraklerimiz ile ortaklarımızla, sözleşmeli iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, gerekmesi halinde hizmet alınan üçüncü kişilerle iş süreçlerinin devamı için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlarla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ticari faaliyetlerimizi yürütmek amaçları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Baykon tarafından internet sitesi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda yürütülen yöntemlerle; bu kanallar kullanılarak yürütülen ticari hizmet ve ticari faaliyetler uygulanan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu aydınlatma metninin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Baykon talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Baykon tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Veri sorumlusu olarak yaptığımız inceleme sonucunda talebiniz kabul edilir veya gerekçesi açıklanmak sureti ile reddedilir. Cevap tarafınıza yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletmeniz gerekmektedir.

Baykon çalışanları, iş ortakları ve ilgili diğer üçüncü kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre saklama yükümlülüğü olacağından, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talep Baykon tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilecektir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ispat edici gerekli bilgi ve belgeler ve Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi “Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Organik Caddesi No:31 Tuzla/İSTANBUL adresine ya da info@baykon.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

6. BAYKON WEB SAYFALARI VE UYGULAMALARI İÇİN GENEL BİLGİ VE YÖNERGE

Bu yönerge, Baykon web sayfasını ve uygulamalarını kullanan kullanıcılar için şahıs ve ticari kullanıcılara yönelik yönergelere ek olarak geçerlidir. Uygulamalarımız için ayrıca özel ek veri koruma bildirgeleri mevcuttur.

Web Sayfalarımızın Görüntülenmesi ve Uygulamalarımızın Kullanımı Esnasında Bilgi İşlem Süreci

Baykon, tarayıcınız veya uygulamanız tarafından aktarılan bilgileri sunucu kayıt dosyalarında derler ve otomatik olarak kaydeder. Bu verilerin Baykon tarafından özel nitelikli kişisel verilere dönüştürülmesi mümkün değildir. Aşağıda sıralanan bu veriler başka bilgi kaynaklarıyla birleştirilmez:

• Tarayıcı tipi/sürüm
• Kullanılan işletim sistemi
• Referrer URL (Daha önce ziyaret edilen sayfa)
• Giriş yapan bilgisayarın IP adresi
• Sunucu sorgusunun saati

Baykon bu verileri özel nitelikli kişisel verilerle eşleştiremez. Bu veriler başka bilgi kaynaklarıyla birleştirilmez ve sadece istatistiki değerlendirme için kullanılır.

Harici Web Sayfalarına Bağlantı

Söz konusu veri koruma bildirgesi sadece Baykon web siteleri ve uygulamaları için geçerlidir. Bu web siteleri ve uygulamalar üçüncü firmalara ait web teklifleri içerebilir. Söz konusu veri koruma bildirgesi bunları kapsamaz. Baykon web sayfaları ve uygulamalarından çıkarak 3.parti sağlayıcıların tekliflerini incelediğinizde, bu sağlayıcıların da veri koruma bildirgelerini dikkatlice okumanızı öneririz.

Çerezlerin ve Analiz Araçlarının Kullanımı

Baykon web sayfaları ve uygulamalarının farklı yerlerinde cookie olarak adlandırılan çerezler kullanılmaktadır. Bunların işlevi, sunumumuzun kullanıcı için daha yakın, etkili ve güvenli hale getirilmesidir. Çerezler, bilgisayarınıza bırakılan ve tarayıcınızın belleğe aldığı küçük metin dosyalarıdır. Kullandığımız çerezlerin çoğu "session cookies" denilen çerezlerdir. Bunlar ziyaretinizin sona ermesi üzerine otomatik olarak silinir. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

Baykon bu amaçla Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads, Facebook Analytics gibi analiz araçları kullanmaktadır. Sağlanan ve kullanılan veriler tamamen anonimleştirilerek derlenip kaydedilir. Bu veriler duruma göre Almanya ve AB dışındaki ülkelerde kayıt altına alınabilmektedir.

Analiz araçları ve izleme teknolojilerinin yerleştirilip uygulanmasında ya belirli sözleşmelerle ya da ilk kullanım çerçevesinde sağlayıcının sayfalarındaki kişisel verileri en kısa sürede anonimleştiriyoruz. Bu nedenle tarafınızca talep edilen bilgi alma hakkı kullanılan tüm teknolojilere uygulanamaz.

Tarayıcınızı veya uygulamanızı ya da buna ait işletim sistemini (iOS, Android) gerekli şekilde ayarlayarak bu tür verilerin aktarılmasına engel olabilirsiniz, ancak bu durumda, sunulan içeriğin veya hizmetin sorgusu, kullanımı veya işlevselliğinde sorun çıkabilir.

Çerezleri bazı durumlarda reklam düzenlemelerimizin ölçümü ve iyileştirilmesi için kullanıyoruz. Bunun için Google Ads ve Facebook Ads (bundan böyle “Ads“ olarak anılacaktır) Dönüşüm-İzlemesini kullanıyoruz. Ads araçları vasıtasıyla Baykon reklamlarıyla (örneğin banner) bağlantı kurduğunuz anda bir çerez yerleştirilir. Bu çerez bir reklam -ID’si içerir ve 60 gün geçerlilikle oluşturulur. Sizi kişisel olarak tanımlayabilen özellikler içermez (örn.tam bir IP-adresi, isim, soy isim, e-posta adresi). Ancak hangi reklam aracılığı ile Baykon’a ulaştığınızı öğrenebiliyoruz. Baykon kesinlikle reklam-ID’si ile kişisel veriler arasında bir eşleştirme gerçekleştirmez.

Google Analytics ve Google Tag Manager

Bu web sitesi Google Inc.‘e (Google) ait olan Google Analytics adında bir web analiz hizmeti kullanmaktadır. Google Analytics „Cookies“ adı verilen metin dosyaları içerir, bu metin dosyaları bilgisayarınızda saklanır ve sizin üzerinizden web sitesi ziyaret analizi yapar. Çerez sayesinde elde edilen web sitesi kullanım analizleri genelde ABD’de Google’a ait bir sunucuya aktarılır ve saklanır. Bu web sitesinde IP-anonimleştirme aktive edilirse, IP-adresiniz Google tarafından yine de AB üyeliğine dahil ülkeler veya bu birlik ile ticari anlaşması bulunan ülkelerde kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda IP-adresinin tamamı ABD’de Google’e ait bir sunucuya aktarılıp orada kısaltılır. Google, web sitesi işletmecisinin adına bu bilgileri web sayfasının kullanımını ölçmek, web sayfası aktiviteleri ile ilgili rapor oluşturmak, aynı zamanda da web sayfası ve internet kullanımıyla bağlantılı olarak kendisi tarafından sağlanan hizmetleri web sayfası işletmecisine sunmak amacıyla kullanacaktır. Tarayıcınız tarafından Google Analytics çerçevesinde iletilen IP-adresiniz Google’a ait diğer verilerle birleştirilmez.

Tarayıcı uygulamasında belirli ayarlamalar yaparak bu çerezlerin kaydedilmesini engelleyebilirsiniz; fakat bunu yapmanız durumunda, web sayfasının tüm özelliklerinin tam anlamıyla kullanamayabileceği konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Belirtilen bağlantıdan Browser-Plugin indirerek çerez tarafından meydana getirilen ve web sayfa kullanımına dayalı verilerin (IP-adresinz dahil) Google’a iletilmesini ve bu verilerin işlenmesini engelleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Kullanım koşulları ve veri koruma ile ilgili daha detaylı verilere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz https://www.google.com/analytics/terms/tr.html https://www.google.de/intl/tr/policies/.

IP-adreslerinin (IP-Masking) anonim halde kaydedilmesi güvencesi için bu web sitesinin Google Analytics’in „anonymizelp“ fonksiyonu ile genişletildiği konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Buna ek olarak bu web sayfası Google Tag Manager kullanmaktadır. Bu hizmet sayesinde web sayfası tagleri yüzeysel olarak yönetilebilmektedir. Google Tool Manager sadece tagleri yerleştirir. Bunun anlamı: Çerezler yerleştirilmemekte ve kişisel veriler kaydedilmemektedir. Google Tool Manager başka tagleri etkin kılar, öte yandan bunlar duruma göre verileri kaydeder. Yine de Google Tag Manager bu verilere saldırmaz. Domain veya çerez bazında deaktivasyon işlemi gerçekleştirildiyse ve Google Tag Manager uygulandıysa bu işlem bütün Tracking Tag’ler için geçerlidir.

Google Analytics Deaktivasyon

İlgili butona tıklarsanız Google Analytics veri toplamayı engelleyebilirsiniz. İlgili web sayfasında bir sonraki ziyaretinizde veri toplanmasını engelleyen bir Opt-Out-çerezi yerleştirilir.

Google Ads Dönüşüm İzleme

Baykon ,Google Ads müşterisi olarak Google Inc.‘in (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) bir analiz hizmeti olan Dönüşüm İzleme hizmetini kullanmaktadır. Eğer bir Google-ilanı üzerinden web sayfamıza geldiyseniz, Google AdWords bilgisayarınıza bir çerez („Conversion Cookie“) yerleştirir. Bu çerezler 30 gün sonra geçerliliklerini kaybederler ve kişisel tanımlama amaçlı hizmet etmezler. Eğer bizlere ait belirli sayfalar arıyorsanız ve çerezin süresi henüz dolmadıysa, bizler ve Google, birilerinin ilanımıza tıklayarak sayfamıza ulaştığını görebiliyoruz. Her bir Ads müşterisine farklı bir çerez verilir. Böylelikle çerezler Ads müşterilerinin web sayfaları üzerinden takip edilemez. Dönüşüm takip çerezleri yardımıyla toplanan bilgiler, dönüşüm takibine karar vermiş olan Ads müşterilerine istatistikler sunulmasına hizmet eder. Ads müşterileri, ilanlarına tıklamış olan ve dönüşüm izleme tag’leri bulunan sayfaya yönlendirilen kullanıcıların toplam sayılarını öğrenirler.

Kullanıcıların kişisel tanımlamasını sağlayacak bilgiler ise alınmaz.

Bu izlemeye dahil olmak istemiyorsanız, tarayıcı yazılımınızda belirli ayarlarla çerez yerleştirilmesini engelleyerek bu kullanıma karşı çıkabilirsiniz (deaktivasyon seçeneği). Böylelikle dönüşüm izleme istatistiklerine dahil edilmezsiniz. Google’a ait veri koruma bildirge ve ek bilgilere verilen bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://www.google.de/policies/privacy/

Üçüncü Parti Çerezler

Baykon, internet tekliflerini ve web sayfalarını daha ilgi çekici kılmak amacıyla bazı reklam partnerlerinden yararlanmaktadır. Bu sebeple web sayfalarının ziyaretinde partner işletmelerin çerezleri harddiskinize depolanır. Burada belirtilen süre sonrasında kendilerini otomatik olarak silen geçici/kalıcı çerezler söz konusu. Bu geçici ve kalıcı çerezler harddiskinize kaydolur ve belirtilen süre sonunda kendilerini silerler (ömür 14 gün – 10 yıl). Partner işletmelerimize ait çerezler de çoğunlukla anonim veriler içerirler. Burada hangi ürünleri incelediğiniz, bir şey satın alıp almadığınız, hangi ürünlerin arandığı vb. veriler söz konusudur.

Bu anlamda bazı reklam partnerlerimiz, beklentinizi en doğru şekilde karşılayacak reklamı gösterebilmek amacıyla, daha önce hangi siteleri ziyaret ettiğiniz ve hangi ürünlerle ilgilendiğinize dair bilgiler toplarlar. Bu anonim veriler hiçbir zaman kişisel verileriniz ile birleştirilmez. Bunların amacı ise reklam partnerlerimizin sadece sizin ilgi alanınıza giren reklamları sunabilmelerini sağlamaktır.

Yeniden Hedefleme Teknolojileri

Web sayfalarımız bu anlamda Re-Targeting olarak adlandırılan yeniden hedefleme teknolojileri kullanmaktalar. Bu teknolojileri, internet ilanlarımızı sizler için daha ilgi çekici hale getirmek için kullanıyoruz. Bu teknik, partnerlerimize mağaza ve ürünlerimizle ilgilenmiş olan internet kullanıcılarına reklam sayfalarında hitap etme olanağı sağlıyor. İnternet kullanıcısı için ilgi alanlarına giren, kişiye özel reklamların gösterilmesinin genelde kişiye hitap etmeyen reklamlardan daha ilgi çekici olduğundan şüphemiz yok. Çerez teknolojisi temeli ve daha önceki kullanım hareketleri analizi sayesinde bu reklam araçları partnerlerimizin sayfalarında gösterilir. Bu reklam türü tamamiyle anonim şekilde gerçekleşir. Kullanım profilleri kişisel verilerle birleştirilmez.

Sayfamızı kullanarak, çerezlerin devreye girerek kullanım verilerinizin toplanıp, kaydedilip kullanılmasına onay vermiş oluyorsunuz. Verileriniz ayrıca oturum sonunda tarayıcı tarafındaki çerezler tarafından kaydedilerek bir sonraki web sayfaları ziyaretinizde harekete geçmek üzere kullanılır. Bu onayınızı sonrası için tarayıcınızda çerez kabul ayarlarını her zaman iptal edebilirsiniz.

Google Yeniden Pazarlama

Google Inc.‘in (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) yeniden pazarlama teknolojisini kullanıyoruz. Bu teknoloji sayesinde online hizmetlerimizi kullanmış ve web sayfalarımızı ziyaret etmiş olan kullanıcılara, ilgilendikleri teklifler üzerinden Google Partner ağlarında hedef odaklı reklamlarla yeniden hitap edilir. Küçük metin dosyaları olan ve kullanıcının bilgisayarında saklanan çerezler sayesinde bu reklamlar gösterilir. Metin dosyalarının yardımıyla, web sayfası ziyareti esnasında gerçekleşen kullanıcı etkinlikleri analiz edilebilir ve ardından ilgi kapsamına giren hedefli ürün önerisinde kullanılabilir.

İlgi alanına dayalı reklam almak istemiyorsanız, aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek Google amaçlarına yönelik çerez kullanımını iptal edebilirsiniz. https://www.google.de/settings/ads/onweb“ l „display_optout“ „_blank.

İlanlarımızı kullanarak, Google tarafından alınan verilerinizin burada anlatıldığı şekilde işlenmesine ve daha önce belirtilen amaçlara yönelik işlenmesini onaylamış oluyorsunuz. Google’ın bizden bağımsız veri koruma politikalarına sahip olduğunu bilgisini paylaşıyoruz. Bu politika ve prosedürlerle ilgili olarak hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmiyoruz.

Baykon Endüstriyel Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

 

SERTİFİKASYON
© 2016 Copyright
BAYKON Endüstriyel Tartım Sistemleri
Tüm hakları saklıdır
MERKEZ (İSTANBUL)
BAYKON Endüstriyel Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Adres :
Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B
Organik Cad. No:31 34953
Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE
 
Telefon :
 
Faks :
 EGE (İZMİR)
BAYKON EGE Endüstriyel Tartım Sist.San.veTic.A.Ş.
Adres :
Atatürk Organize San. Bölgesi
10024 Sok. No:3 35620
Çiğli / İzmir / TÜRKİYE
 
Telefon :
 
Faks :
 GÜNEY ANADOLU (MERSİN)
BAYKON Tarmak Tartı Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Adres :
Portakal Mah.
M.Mücahit Rıfat Uslu Cad. No:68
33090 Toroslar / Mersin / TÜRKİYE
 
Telefon :
 
Faks :
Üye Girişi / Login